Słownik pojęć brandingowych

Branding jest specjalnością, która współcześnie dynamicznie się rozwija. Jak w wielu dziedzinach interdyscyplinarnych, mamy w brandingu do czynienia z różnorodną i często niezrozumiałą terminologią. Wiąże się to zarówno z aktywnym uczestnictwem w brandingu przedstawicieli różnych środowisk i specjalności, jak i zmieniającymi się trendami w zakresie nazewnictwa.

Potrzebę opracowania słownika uświadomili nam klienci zwracając się często o wyjaśnienie bądź interpretację wielu brandingowych terminów. Na tej podstawie powstał słownik, obejmujący wybrane określenia.

Co to jest branding?

Akcydensy (łac. accidens = uboczny)

Niskonakładowe druki obejmujące korespondencję, karty wizytowe, formularze i inne druki okolicznościowe. Sposoby stosowania akcydensów reguluje etykieta biznesowa.

Akronim (gr. akros = skrajny + onyma = imię)

Skrót nazwy utworzony z pierwszych liter nazwy wielowyrazowej, np. SA – Spółka Akcyjna, TVP – Telewizja Polska. Patrz: Monogram.

Alegoreza (gr. allegoria = mówię w przenośni, obrazowo)

Wyjaśnienie powiązań między znakiem a przypisywanym mu znaczeniem symbolicznym. Również struktura zawartości znaczeniowej komunikatu wizualnego. Patrz: Symbol, Znak marki.

Alokacja wizerunku marki (gr. a = zaprzeczenie, brak cechy + łac. locatio = umieszczenie)

Prognoza zmiany postrzegania marki w otoczeniu konkurencyjnym, określająca potencjalną skuteczność marki.

Architektura marek

Inaczej struktura marek. Określenie rodzaju powiązań marek, relacji komunikacyjnych, sprzedażowych i biznesowych.

Badania brandingu

Badania znaku marki i systemu wizualnego. Patrz: Weryfikacja brandingu.

Badania komparatywne (łac. comparo = porównuję)

Obejmują badania z zakresu psychologii widzenia i ergonomii widzenia. Badania oddziaływania wizualnego komunikatów w określonych warunkach percepcyjnych.

Benefity marki (łac. bene = dobrze + facere = czynić, ang. benefit = korzyść, pożytek)

Podkreślenie zalet marki lub przewagi nad innymi markami. Benefity marki dzielą się na dwa rodzaje – benefity emocjonalne i racjonalne. Patrz: RTB

Brand (ang. brand = marka)

Patrz: Marka

Brandconnect (ang. brand = marka + connect = połączenie)

Elastyczne narzędzie ułatwiające zarządzanie marką, obejmujące wzorzec całości zagadnień związanych z marką. Platforma biblioteki plików dostępna z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Nowoczesna alternatywa dla klasycznej Księgi marki. Patrz: Księga marki, Program budowy marki, Całościowa identyfikacja marki.

Branding (ang. brand = marka)

Kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji. Celem brandingu jest budowa świadomości, wartości i skuteczności marki, poprzez spójną całościową komunikację. Trzy główne zalety skutecznego brandingu (3R ) – Rozpoznawalność, Reputacja, Rentowność. Patrz: Marka, Wizerunek marki, Program budowy marki, Całościowa identyfikacja marki, Profit branding, Rebranding, e-Branding, Co-branding.

Branding grupowy

Branding dostosowany do potrzeb komunikacyjnych grup kapitałowych, grup marek własnych. Patrz: Branding.

Branding instytucjonalny (łac. institutio = urządzanie)

Branding dostosowany do potrzeb komunikacyjnych organizacji, nie będących przedsiębiorstwami. Patrz: Branding.

Branding korporacyjny (śrdw. łac. corporatio = stowarzyszenie, związek)

Branding dostosowany do potrzeb komunikacyjnych dużych, średnich i małych

przedsiębiorstw. Patrz: Branding.

Branding osobisty

Branding dostosowany do potrzeb komunikacyjnych indywidualnych osób lub rodzin. Patrz: Branding.

Branding produktowy

Branding dostosowany do potrzeb komunikacyjnych wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Patrz: Branding.

Branding sieciowy

Branding dostosowany do potrzeb komunikacyjnych sieci sprzedaży lub sieci placówek. Patrz: Branding.

Branding terytorialny

Branding dostosowany do potrzeb komunikacyjnych regionów, miast, gmin, produktów turystycznych. Patrz: Branding.

Brief (ang. brief = krótki, zwięzły)

Zestaw informacji zawierający zwięzłe wytyczne projektowania brandingu lub jego fragmentów. Streszczenie celów i sytuacji firmy oraz marki, otoczenia rynkowego i zadań do wykonania.

Całościowa identyfikacja marki

Inaczej CI, corporate identity. Strategicznie, wielopoziomowe zaplanowane działanie organizacji w celu pozytywnego wyróżnienia na rynku i jednoczenia pracowników wokół wspólnej misji. Patrz: Branding, Program budowy marki, System wizualny, System behawioralny, System werbalny.

Cechy asocjacyjne marki (śrdw.-łac. associatio = połączenie, związek)

Kompozycja werbalnych określeń, tworzących skojarzenia właściwe dla wizerunku marki.

Co-branding (ang. co[operation]  = współdziałanie + brand = marka)

Inaczej partnerstwo marek. Współwystępowanie w ramach jednej usługi lub na jednym produkcie, co najmniej dwóch różnych marek dla osiągnięcia efektu synergii. Patrz: Branding.

Corporate identity (ang. = tożsamość korporacyjna)

Patrz: Całościowa identyfikacja marki.

Digraf (gr. di[s] = dwa razy + graphikos = dotyczący pisania)

Inaczej dwuznak. Układ dwóch liter oznaczający jedną głoskę, np. ch, dz, sz.

Drzewo wartości znaku

Obiektywna ocena uwarunkowań funkcjonalnych, strategicznych, strukturalnych, jakościowych znaku marki. Patrz: Weryfikacja brandingu.

Dzielność komunikacyjna znaku

Sprawność komunikacyjna znaku marki w zakresie czytelności, zauważalności i zapamiętywalności. Patrz: Badania komparatywne.

e-Branding

Wszelkie działania brandingowe realizowane w środowisku internetowym. Patrz: Branding.

Elementy bazowe (łac. elementum = substancja pierwotna + gr. basis = podstawa)

Standardy wizualne, obejmujące podstawy systemu wizualnego. Patrz: Wariant podstawowy znaku marki, Warianty kolorystyczne, Warianty użytkowe, Konstrukcja znaku, Multiplikacja, Obszar minimalny, Wielkość minimalna znaku, Wzorcowy krój pisma, Typografia, Specyfikacje realizacyjne.

Emblemat (gr. emblematos = wstawka ozdobna)

Graficzny wyróżnik marki występujący wspólnie z liternictwem. Dawniej sentencja połączona z obrazem (wyobrażeniem). Patrz: Godło.

Favicon (ang. favorites icon = ikona ulubionych)

Ikona przed adresem w polu adresowym przeglądarki internetowej lub na otwartej stronie www. Patrz: Ikona.

Filary wizerunku marki

Główne wyróżniki marki, składające się z nazwy, znaku i kolorystyki.

Font (ang. fount, amer. font = odlany komplet czcionek)

Cyfrowa postać kroju pisma. Umożliwia automatyczne stosowanie określonych wielkości i odległości oraz kodowanie poszczególnych liter i znaków danego kroju. Zachowuje jednolitą formę graficzną kroju – cechy stylu, proporcji, duktu, stopnia zaczernienia i pochylenia niezależnie od stopnia wielkości kroju. Patrz: krój pisma.

Funkcja dyferencjacyjna brandingu (łac. differentia = różnica)

Zewnętrzna funkcja marki, zdolność marki do wyróżnienia z otoczenia konkurencyjnego.

Funkcja integracyjna brandingu (łac. integratio = scalenie)

Wewnętrzna funkcja marki, zdolność marki do jednoczenia pracowników organizacji, wokół wspólnej idei.

Godło

Graficzny wyróżnik marki, stanowiący uzupełnienie logotypu. W dawnej Rzeczypospolitej

znaki umieszczane na tarczach herbowych nazywano godłami. Stąd też poprzez odniesienie do heraldyki, godłami nazywano znaki dla podkreślenia ich prestiżu – np. godło cechu krawców, godło fabryki porcelany. Patrz: Znak marki, Logotyp, Logo, Symbol, Sygnet, Emblemat.

Grupa docelowa (ang. target group)

Określona grupa odbiorców, do których głównie skierowana jest komunikacja marki.

Heraldyka (st. germ. hariowisus =znający bóstwa rodowe i ich rodowody= herold)

Nauka pomocnicza historii. Heraldyka składa się zasadniczo z dwóch działów – sztuki heraldycznej (heraldyki praktycznej) obejmującej projektowanie herbów; heraldyki historycznej zajmującej się dziejami herbów.

Heraldyzacja formy i kolorystyki (od metod stosowanych w heraldyce)

Projektowanie znaku, mające na celu podkreślenie elementów charakterystycznych formy graficznej oraz silny kontrast zastosowanych barw. Patrz: Heraldyka, Dzielność komunikacyjna znaku.

Idea marki (gr. idea = wyobrażenie, kształt)

Inaczej esencja marki, linia przewodnia marki. Skondensowana myśl przewodnia wyrażająca istotę marki, stanowiąca fundament kreacji marki.

Ikona (gr. eikon = obraz, ang. icon)

Inaczej ikonka. Mały piktogram stosowany na ekranie monitora, odnoszący się np. do określonego typu pliku, folderu, aplikacji. Patrz: Favicon.

Ikonosfera (gr. eikon = obraz + sphaira = kula, przestrzeń)

Przestrzeń wizualna, otoczenie marki nasycone w różnym stopniu komunikatami wizualnymi.

Inicjał (łac. initialis = początkowy)

Wyróżniająca się graficznie pierwsza litera całości lub części tekstu. Również inicjały = początkowe litery imienia i nazwiska. Patrz: Monogram.

Inwersja znaku marki

Patrz: Wariant inwersyjny znaku marki.

Key visual (ang. key visual = klucz wizualny)

Patrz: Styl marki.

Kodyfikacja marki (łac. codex = księga, spis + facio = czynię)

Sposób standaryzacji i formalizacji elementów, stanowiących efekt prac brandingowych. Patrz: Brandconnect, Księga marki, Branding, Program budowy marki, Całościowa identyfikacja marki.

Komunikacja wizualna (łac: communicatio = wymiana, łączność + visualis = wzrokowy)

Rozwiązywanie problemów przekazywania informacji za pomocą środków wizualnych. Wyróżnia się dwie funkcje komunikacji wizualnej – informacyjną i perswazyjną.

Konstrukcja znaku

Koncepcja i przedstawienie wewnętrznej budowy znaku. Istnieją trzy sposoby tworzenia konstrukcji – modułowa, wykreślna i siatkowa. Patrz: Moduł, Elementy bazowe.

Krój pisma

Pismo drukarskie o jednolitej formie graficznej – cechach stylu, proporcjach, dukcie, stopniu zaczernienia i pochylenia niezależnie od stopnia wielkości. W dawnym polskim drukarstwie używano określenia krotło (krotło = czcionka). Patrz: Font.

Księga marki

Inaczej: Księga tożsamości, Przewodnik marki, CI manual, Corporate identity manual, CI guide book, Look book. Narzędzie zarządzania marką w formie zwartego materiału drukowanego lub cyfrowego, obejmującego całość lub część zagadnień związanych ze standaryzacją marki. Patrz: Brandconnect, Program budowy marki, Całościowa identyfikacja marki.

Kursywa (śrdw.-łac. cursiva [littera] = pospieszne [pismo])

Inaczej italika. Nazwa każdego pisma pochyłego, dotyczy to zarówno pisma odręcznego, jak i krojów drukarskich.

Licencja kroju pisma

Uzyskanie od właściciela kroju pisma odpowiedniego zezwolenia, gwarantującego legalność jego stosowania. Patrz: Krój pisma, Font.

Logo (gr. logos = słowo, pojęcie)

Graficzny wyróżnik marki występujący wspólnie z liternictwem nazwy lub określenie całego znaku marki. Nazwa upowszechniona przez projektantów amerykańskich. Mimo popularności tego określenia, należy zwrócić uwagę, iż źródłosłów tej nazwy odnosi się wyłącznie do nazwy marki. Patrz: Godło, Sygnet, Emblemat.

Logotyp (gr. logos = słowo + gr. typos = odcisk, odbicie)

Nazwa marki ukształtowana za pomocą liternictwa. Logotyp może być komponowany za pomocą katalogowych krojów literniczych, modyfikacji tych krojów bądź też liternictwa indywidualnego. W dawnym polskim drukarstwie logotypami nazywano wieloliterowe czcionki drukarskie, np. itd., zł. Patrz: Znak marki.

Majuskuła (łac. maiuscula = większa)

Inaczej wersalik. Duża litera alfabetu, obecna w kulturze od czasów rzymskich. Patrz: Minuskuła.

Marka (niem. Marke)

Subiektywne wyobrażenie np. o przedsiębiorstwie lub produkcie, kształtujące jego reputację.

Marka spełnia wiele funkcji – odróżniającą, wizerunkową, jakościową, promocyjną i komercyjną. Patrz: Branding, Profit branding.

Minuskuła (łac. minusculus = bardzo mały)

Inaczej litera tekstowa. Mała litera alfabetu, obecna w kulturze od czasów reformy karolińskiej. Patrz: Majuskuła.

Moduł (łac. modulus = miara)

Jednostka miary odpowiadająca wielkości wybranego elementu graficznego, służąca do ustalenia proporcji pozostałych elementów graficznych lub całości kompozycji. Patrz: Konstrukcja znaku.

Multiplikacja (łac. multiplicatio = mnożenie)

Projekt kompozycji graficznej składającej się z wielokrotnego powtórzenia znaku marki.

Patrz: Elementy bazowe.

Monogram (gr. monos = jedyny + gr. gramma = litera)

Kompozycja powiązanych ze sobą początkowych liter np. imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa. Patrz: akronim, inicjał.

Nazwa marki

Wyróżnik słowny marki. Podstawowe rodzaje nazwy marki – nazwa główna, nazwa uzupełniająca, nazwa prawna. O jakości nazwy decydują m.in. kryteria strategiczne, lingwistyczne i eufoniczne. Patrz: Logotyp, Akronim.

Nośniki systemu wizualnego

Ogół materiałów biurowych, reklamowych, strony internetowej, środków transportu, elementów architektury, zawierających znak marki lub inne elementy systemu wizualnego. Patrz: Znak marki, System wizualny, System orientacji.

Obrazowanie marki

Prezentacja marki w materiale fotograficznym i filmowym, zbieżna z wytycznymi wizerunkowymi.

Obszar minimalny

Kompozycja pustego pola wokół znaku marki, chroniącego czytelność znaku. Obszar minimalny składa się z dwóch wersji – znaku otoczonego konkurencją wizualną i znaku samodzielnego. Patrz: Elementy bazowe.

Ocena implementacyjna (ang. implementation = realizacja)

Optymalizacja brandingu obejmująca dwa uzupełniające się obszary – wdrożenie odnoszące się do sposobu wprowadzenia marki na rynek; produkcja odnosząca się do wytworzenia i dystrybucji elementów składających się na branding. Patrz: Weryfikacja brandingu.

Ocena kolizyjności oznaczeń podobnych

Określenie zdolności rejestrowej koncepcji znaków marek, jako znaków towarowych w planowanych klasach i obszarach występowania. Patrz: Weryfikacja brandingu, Rejestracja marki, znak towarowy.

Ochrona marki

Patrz: Rejestracja marki.

Osobowość marki

Wizerunkowe wyróżniki marki, tworzące obraz marki w świadomości odbiorców.

Paleografia (gr. palaios = stary + grapho = pisać)

Nauka pomocnicza historii. Zajmuje się naturą i rozwojem historycznym pisma. Obejmuje także graficzne uwarunkowania projektowania krojów pism.

Pole znaku

Obszar jednolitej barwy, nieograniczony lub ograniczony zadanym formatem, występujący pod znakiem. Pole wspólnie ze znakiem może tworzyć inwersję znaku. Patrz: Znak marki, Wariant inwersyjny znaku marki.

Postulaty marki

Zbiór założeń wizerunkowych, towarzyszący budowie marki.

Profit branding (ang. profit = zysk)

Działania mające na celu wykorzystanie brandingu, jako skutecznego narzędzia zwiększającego sprzedaż lub wartość przedsiębiorstwa.

Program budowy marki

Zaplanowane i optymalizowane działanie obejmujące kreowanie, wprowadzenie, utrzymanie oraz rozwój marki. Proces budowy wizerunku marki jest procesem interdyscyplinarnym i wieloetapowym, może obejmować – audyt, strategię, design, zachowania, badania, ochronę, implementację, komunikację, zarządzanie i komercjalizację. Patrz: Marka, Branding, Wizerunek marki, System wizualny, System zachowań, System werbalny.

Protostandard sieci (gr. protos = pierwszy, początkowy + ang. standard = norma, wzorzec)

Wizualizacja koncepcji wzorcowej placówki sieciowej, uwzględniająca uwarunkowania wizerunkowe, sprzedażowe, architektoniczne i wzornicze. Patrz: System wizualny.

Protosystem wizualny (gr. protos = pierwszy, początkowy + gr. systema = zbiór tworzący całość łac. visualis = dostrzegalny wzrokiem)

Wizualizacja koncepcji wstępnej znaku marki, na wybranych nośnikach identyfikacji wizualnej. Przykłady zastosowania proponowanych koncepcji w praktyce. Patrz: Znak marki, Nośniki identyfikacji, System wizualny.

Rebranding (łac. re = ponownie, na nowo + ang. brand = marka)

Prace mające na celu odświeżenie lub całkowitą zmianę, dotychczas stosowanego brandingu. Patrz: Branding.

Rejestracja marki

Uzyskanie ochrony marki, poprzez rejestrację prawa do wyłącznego wykorzystywania zarejestrowanej marki, jako znaku towarowego. Znak towarowy jest rejestrowany na określonym terytorium, w określonych klasach i w określonym czasie. Uzyskanie rejestracji upoważnia do stosowania oznaczenia ®. Patrz: Ocena kolizyjności oznaczeń podobnych, Znak towarowy.

RTB (ang. Reason To Believe = powód do uwierzenia)

Sposoby uwiarygodnienia prezentowanych w komunikacji marki benefitów. Patrz: Benefity

marki.

Slogan (ang. slogan,od celt. sluaghghairm = okrzyk bojowy)

Inaczej hasło reklamowe, dawniej proklama (łac. proklamo = ogłaszam). Trwały lub okresowy zwięzły komunikat słowny, towarzyszący marce.

Specyfikacje realizacyjne

Zestaw formatów zapisu cyfrowego, kodów kolorystycznych i krojów pism, gwarantujących jakość reprodukcji znaku marki. Patrz: Elementy bazowe, Wzorcowa kolorystyka, Wzorcowy krój pisma.

Styl marki

Inaczej key visual. Ogólna koncepcja komunikacji wizualnej, zbieżna z założeniami wizerunku marki. Patrz: Komunikacja wizualna, Wizerunek marki.

Sygnet (śrdw.-łac. signetum = oznaczam, pieczętuję)

Graficzny wyróżnik marki, stanowiący uzupełnienie logotypu. W dawnym polskim drukarstwie znak własny drukarza lub wydawcy, odbijany na karcie tytułowej lub okładce. Również tłok pieczętny w formie oka pierścienia, zawierający herb lub monogram. Patrz: godło.

Symbol (gr. symballein = dopasowanie części, aby stanowiły całość)

Zawartość ideowa (znaczeniowa) wyrażona przy pomocy obrazu idei (znaku lub innych komunikatów), często odległa od znaczeń dosłownych. W kontekście znaków marek, symbole dzielą się na źródłowe, asocjacyjne i nadane. Patrz: Alegoreza, Znak marki.

System behawioralny (gr. systema = zbiór tworzący całość + ang. behavior = zachowanie)

Inaczej system zachowań. Obejmuje swoim zakresem standard relacji, tworzonych przez pracowników organizacji w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych. System zachowań obejmuje również etykietę biznesową. Patrz: Całościowa identyfikacja marki, Program budowy marki.

System orientacji (gr. systema = zbiór tworzący całość + łac. oriens = wschód)

Inaczej system informacji wizualnej. Autonomiczna część systemu wizualnego. Zbiór powiązanych ze sobą elementów, ułatwiających odnalezienie właściwej drogi, bądź innych informacji. Patrz: System wizualny.

System werbalny (gr. systema = zbiór tworzący całość + łac. verbalis = słowny)

Inaczej identyfikacja słowna. Zbiór m.in. sloganów reklamowych, nazewnictwa spółek zależnych, nazewnictwa produktów i usług, słów kluczowych w komunikacji marki i tekstów wzorcowych. Patrz: Całościowa identyfikacja marki, Program budowy marki.

System wizualny (gr. systema = zbiór tworzący całość + łac. visualis = dostrzegalny wzrokiem)

Inaczej system identyfikacji wizualnej, system tożsamości wizualnej. Dawniej system ładu wizualnego. Spójny wizualnie zbiór elementów graficznych, architektonicznych, wzorniczych, fotograficznych i filmowych. Patrz: Całościowa identyfikacja marki, Program budowy marki, Elementy bazowe, Nośniki systemu wizualnego.

Typografia (gr. typos = odbicie + grapho = piszę)

Liternicza interpretacja informacji tekstowej, kompozycja elementów graficznych całej publikacji. Tworzenie, dobór i kompozycja krojów pisma. Patrz: Elementy bazowe, Wzorcowy krój pisma.

USP (ang. unique selling proposition = unikalna propozycja sprzedaży)

Zbiór wartości, wyróżniających markę wśród innych branżowych marek konkurencyjnych.

Wariant achromatyczny znaku marki (gr. achromatos = bezbarwny)

Wariant znaku marki przedstawiony wyłącznie za pomocą czerni i bieli. Używany w przypadku braku możliwości zastosowania znaku marki w pełnej kolorystyce lub w wariancie monochromatycznym. Patrz: Wersja monochromatyczna znaku, Elementy bazowe.

Wariant inwersyjny znaku marki (łac. inversio = zamiana, odwrócenie)

Inaczej kontra. Odwrócenie barw znaku marki i pola, na którym znak występuje. Np. inwersją czerwonego znaku na białym polu jest biały znak na czerwonym polu. Patrz: Inwersja znaku marki, Elementy bazowe.

Wariant monochromatyczny znaku marki (gr. monos = jedyny + chromatos = barwa)

Wariant znaku marki przedstawiony wyłącznie za pomocą jednego koloru oraz bieli. Używany w przypadku braku możliwości zastosowania znaku marki w pełnej kolorystyce. Patrz: Elementy bazowe.

Wariant podstawowy znaku marki

Znak wiodący w zbiorze elementów bazowych i systemie wizualnym. Patrz: Elementy bazowe. System wizualny.

Warianty kolorystyczne znaku marki

Znaki marki w barwach alternatywnych, wynikających z potrzeb komunikacyjnych, bądź  realizacyjnych. Patrz: Wariant inwersyjny, Wariant monochromatyczny, Wariant achromatyczny, Elementy bazowe.

Warianty użytkowe znaku marki

Znaki marki w alternatywnym kompozycjach pionowych, poziomych i innych, wzmacniających oddziaływanie znaku. Patrz: Elementy bazowe.

Wartości marki

Istniejący, bądź prognozowany zbiór wartości emocjonalnych i racjonalnych marki.

Weksylologia (łac. vexillum = chorągiew, sztandar)

Nauka pomocnicza historii, zajmująca się weksyliami – flagami, chorągwiami, banderami. Składa się zasadniczo z dwóch działów – weksylologia praktyczna obejmuje projektowanie weksyliów i zasady ich stosowania; weksylologa historyczna zajmuje się dziejami weksyliów.

Weryfikacja brandingu

Zestaw działań mających na celu obiektywną ocenę znaku marki i systemu wizualnego. Weryfikacja może obejmować – badania komparatywne, badania ilościowe, badania jakościowe, drzewo wartości znaku, ocenę kolizyjności oznaczeń podobnych, ocenę implementacyjną. Patrz: Badania komparatywne, Drzewo wartości znaku, Ocena kolizyjności oznaczeń podobnych, Ocena implementacyjna.

Wielkość minimalna znaku marki

Wymiar najmniejszej wielkość znaku, zależny od przyjętej techniki reprodukcji, gwarantujący czytelność komunikatu. Patrz: Elementy bazowe.

Wizerunek marki

Wielopłaszczyznowe wyobrażenie np. o przedsiębiorstwie, produkcie, istniejące w świadomości odbiorców marki. Patrz: Branding.

Wzorcowa kolorystyka

Przyjęta dla komunikacji marki kolorystyka identyfikacyjna. Obejmuje kolorystykę znaku marki oraz kolorystyki uzupełniające odnoszące się do innych elementów systemu wizualnego. Patrz: Specyfikacje realizacyjne, Elementy bazowe, System wizualny.

Wzorcowy krój pisma

Przyjęty dla komunikacji marki rodzaj pisma, wspólny lub rozdzielny dla logotypu, tekstów gółwnych i wszelkiej informacji tekstowej stosowanej w systemie wizualnym . Patrz: Krój pisma, Font, Logotyp, Specyfikacje realizacyjne, Elementy bazowe, System wizualny.

Znak marki  

Wyróżnik graficzny marki. Podstawowym, zawsze występującym elementem znaku jest logotyp (nazwa), który bywa wzbogacony godłem lub kompozycją graficzną. O wartości znaku decydują m.in. kryteria strategiczne, symboliczne, strukturalne i systemowe. Patrz: Logotyp, Godło, Symbol.

Znak towarowy

Znak marki i każde oznaczenie, nadające się do odróżnienia towarów lub usług przedsiębiorstwa od innego przedsiębiorstwa, zgłoszone jako znak towarowy polski, europejski lub międzynarodowy. Patrz: Rejestracja marki.

Znak w kontrze (łac. contra = przeciw)

Patrz: Wariant inwersyjny znaku marki.

Znaki diakrytyczne (gr. diakritikos = odróżniający)

Oznaczenia graficzne liter, zmieniające brzmienie głosek odpowiadających danym literom, np. Ą, Ć, Ł, Ż.

Uwaga: ze względu na sposób kodowania strony internetowej, nie umieściliśmy w wyrazach greckich przypisanych im znaków diakrytycznych. 

Prekursor brandingu w Polsce

Wybór terminów i opracowanie merytoryczne:

Tadeusz II Piotr Górski,

Dyrektor strategiczny w specjalistycznej firmie brandingowej BRANDLIVE. Zajmuje się nieprzerwanie brandingiem od 1982 roku. Twórca ponad 300-tu brandingów i kilkudziesięciu metod kształtowania brandingu. Wykładowca tej dziedziny w wielu uczelniach i szkołach biznesu.
Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.