× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive

POCZTA POLSKA

Projekt realizowany w latach 1995, 2004, 2009, 2013

ZAKRES NASZEGO OPRACOWANIA

 • Analiza uwarunkowań historycznych poczty w Polsce i wizualnych atrybutów pocztowych
 • opracowanie alegorezy marki pocztowej w oparciu o źródła ikonograficzne
 • strategia marki pocztowej jako marki korporacyjnej, sieciowej i grupowej
 • projekt nowego znaku marki
 • projekt identyfikacji wizualnej marki pocztowej
 • projekt identyfikacji i architektury sieci placówek pocztowych
 • koncepcja identyfikacji grupy kapitałowej
 • wytyczne dla komunikacji zewnętrznej
 • komunikacja wewnętrzna w zakresie tworzenia nowego wizerunku
 • szkolenia dotyczące marki, wizerunku, historii poczty, prognozowanych zmian
 • programy wdrożenia nowego wizerunku
 • badania koncepcji z zakresu psychologii, ergonomii widzenia, odbioru społecznego
 • audyt, inwentaryzacja, klasyfikacja placówek pocztowych
 • księga Znaku Marki
 • księga Identyfikacji Wizualnej.

SYTUACJA JAKĄ ZASTALIŚMY

Wizerunek Poczty Polskiej był zdecydowanie niekorzystny. Poczta postrzegana była jako mało przyjazna, ociężała i źle zorganizowana monopolistyczna instytucja. Placówki pocztowe tworzyły obraz zbiurokratyzowanego urzędu, przestarzałego i zaniedbanego. Uwolnienie usług pocztowych prowadziło do szybkiego rozwoju konkurencji. W związku ze zmianami rynkowymi i technologicznymi, zmieniła się struktura sprzedaży, usług i produktów. Poczta Polska posługiwała się niekompletnym, niedostosowanym do współczesnych wymogów systemem wizualnym. Stosowany znak marki i niebieską kolorystykę wybrano przypadkowo, wkrótce po podzieleniu Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską SA  w 1992 r. Przedstawiciele licznych związków zawodowych byli negatywnie nastawieni do jakichkolwiek zmian związanych z wizualnym wizerunkiem. Bogata historia Poczty Polskiej była traktowana jako argument przemawiający za zaniechaniem prac nad zmianą wizerunku. Częste zmiany kierownictwa Poczty utrudniały przeprowadzenie prac rebrandingowych. Na przestrzeni lat, wielokrotnie byliśmy zapraszani do tego ciekawego przedsięwzięcia.

CELE NASZYCH DZIAŁAŃ

 • Przygotowanie rozwiązania dla nowej marki, twórczo odnoszącego się do kilkusetletniej tradycji pocztowej
 • stworzenie pełnej identyfikacji wizualnej opartej na silnych atrybutach, skutecznej w konfrontacji z obecną i przyszłą konkurencją
 • opracowanie koncepcji placówek pocztowych – otwartych, nowoczesnych i zrywających z wizerunkiem nieprzyjaznego "urzędu"
 • przeprowadzenie programu zmiany wizerunku z szerokim uczestnictwem reprezentacji pocztowców.

EFEKT JAKI UZYSKALIŚMY

Rebranding jest wdrażany a rekomendowane przez nas rozwiązanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez rynek. Wprowadzenie czerwieni do pocztowej identyfikacji historycznej zwiększyło skuteczność komunikacyjną marki i jednocześnie wyraźnie zaakcentowało zachodzące zmiany. Nowy wizerunek stał się symbolem pozytywnych przekształceń zachodzących w Poczcie Polskiej i wyraźnym przesłaniem, iż Poczta dostosowuje się do współczesnych wymogów rynkowych.