× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive
Brand

ORLEN - program pilotażowy

ORLEN - dokument programu pilotażowego

Rezultaty programu prototypowego były podstawą prac nad kolejnym etapem budowy brandingu stacji paliw - programu pilotażowego. Pilotaż objął wszystkie elementy wyposażenia stacji i był podstawą oceny brandingu w rzeczywistych warunkach funkcjonalnych, przestrzennych i wykonawczych.

Orlen - program pilotażowy - fryz

Stacja objęta pilotażem została starannie wybrana z pośród wielu innych. Wybór podyktowany był położeniem, konstrukcją, wielkością stacji i jej układem przestrzennym. Naturalna skala obiektu pozwoliła nam, ostatecznie zweryfikować założenia projektowe, produkcyjne i wdrożeniowe. Wykonawstwo pilotażu pod naszym nadzorem, powierzone zostało przez Polski Koncern Naftowy firmie Socha Neon Styl.

W ramach programu pilotażowego nie tylko zmodyfikowaliśmy poszczególne elementy stacji, ale również możliwe było dokonanie pełnej analizy i oceny całości brandingu. Pozwoliło to na sprawdzenie, jak poszczególne elementy systemu wizualnego oddziałują w rzeczywistej skali i w całym obiekcie. Ważna była także diagnoza elastyczności sytemu wizualnego w dostosowywaniu się do zmiennych warunków ekspozycji. Analiza wykazała, że branding sprawdzi się zarówno na stacjach bardzo dużych, jak i na mniejszych.

Orlen - program pilotażowy - tablica komunikacji wewnętrznej

Podstawowymi celami programu pilotażowego były:

  • weryfikacja odzwierciedlenia przez wizerunek stacji pożądanych cech strategicznych;
  • weryfikacja siły oddziaływania wizualnego całości i poszczególnych części brandingu stacji;
  • weryfikacja rozwiązań pod względem funkcjonalnym;
  • weryfikacja produkcyjno - montażowa;
  • weryfikacja kosztowa.

Orlen - program pilotażowy - obudowa słupa

Wynik pilotażu został oceniony pozytywnie. Branding bardzo skutecznie wyróżnił stację paliw w ikonosferze a żaden z elementów stacji nie deprecjonował przekazu wizualnego. Wizerunek stacji odzwierciedlił pożądane cechy strategiczne. Styl stacji i jakość wizerunku, pozwalały na skuteczną walkę konkurencyjną z najlepszymi markami w tej branży. Wszystkie elementy stacji tworzyły spójną całość i pozytywnie oddziaływały na odbiorców. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów zgodnych z normami ISO, realizacja zyskała w odbiorze wizualnym. Zastosowane rozwiązania sprawdziły się także pod względem funkcjonalnym, podnosząc w ten sposób walory użytkowe całego obiektu.

Orlen - program pilotażowy - wykonawca,materiały konstrukcyjne, technologia

Program pilotażowy zakończył się odbiorem prac przez władze Polskiego Koncernu Naftowego, po uprzedniej rekomendacji Komitetu Sterującego. Ostateczne rozwiązania projektowe umieściliśmy w dokumencie Katalog Elementów Wizualizacji Sieci Stacji Paliw - Księga Identyfikacji Wizualnej.